Manja slova Veća slova RSS

>

DOKTORSKE STIPENDIJE „EUGEN IONESCU“ ZA AKADEMSKU 2012/2013.

Datum objave: 03.10.2012 11:07 | Autor: Vesna Gajevic

Ispis Štampaj stranicu


Ministarstvo vanjskih poslova Rumunije uputilo je poziv na Konkurs za stipendije za doktoske i postdoktorske studije „Eugen Ionescu“ za univerzitetsku godinu 2012/13.godinu. Stipendije se dodjeljuju u trajanju od 3 do 6 mjeseci, počev od 01. Februara 2013. godine. Krajnji rok za podnošenje prijava je 15. novembar 2012.g.

Procedura za dostavljanje prijava:

- Svaki kandidat bi trebalo da prethodno pribavi saglasnost o prihvatu na jednom od  rumunskih  univerziteta, nakon čega treba da prijavu dostavi regionalnom birou AUF-e kojoj pripada odredjeni univerzitet.

- Sve podnijete prijave regionalni biroi AUF-e dostavljaju Regionalnom birou za centralnu i istočnu Evropu sa sjedištem u Bukureštu

I - Stipendije za doktorski istraživački rad „Eugen Ionescu“, 2012/13

Ciljevi:

Doktorski boravci realizuju se u sjedištu mreže rumunskih institucija-članica AUF-e.

Samo teme koje su od koristi za zemlje i univerzitete, prvenstveno sa Juga, kako je definisano okvirom Frankofonije. Biće favorizovane kandidature porijeklom iz zemalja centralne i istočne Evrope.

2. Uslovi kandidovanja:

Kandidati treba da:

- Govori francuski;

- Da je redovno prijavio tezu u nekoj od institucija-članica AUF-e u nekoj od zemalja članica/ili posmatrača OIF-e, ili iz Alžira; prioritet će se davati kandidatima sa Juga;

- Da imaju manje od 40 godina na dan zaključenja poziva ;

- Da im je istraživačka tema koja je predvidjena disciplinama iz Aneksa 1 ovog dokumenta;

- Da obrazloži svoju kandidaturu ( značaj doktorskog istraživanja za matičnu instituciju);

- Da popuni prijavni formular ONLINE, koji se može preuzeti na adresi https://formulaires.auf.org;

- Obezbijediti tražena dokumenta (pogledati rubriku 9), opis istraživačkog rada, diplome, zvanične potvrde...:

- Da ranije nije koristio neku doktorsku stipendije AUF-e.

1.       Institucije porijekla i prijema moraju biti članice AUF-e u zemlji-članici/posmatraču OIF-e, ili Alžiru;

2.       Rumunska institucija koja prima mora:

- Da izrazi spremnost da učestvuje u programu stipendija „Eugen Ionescu“ (pogledati aneks 3 –Spisak institucija za prijem);

- Da opravda svoju saglasnost o prihvatu kandidata;

- Da je uredno platila kotizaciju za AUF-u;

- Da bude u mogućnosti da obezbijedi logistiku neophodnu za ovu razmjenu;

3. Institucija porijekla treba:

- Da bude članica AUF-e u nekoj od zemalja-članica/posmatrača OIF-e, ili iz Alžira;

- Da bude upoznata sa uplatom kotizacije za AUF-u;

- Da odobri istraživački rad koji je kandidat sačinio i da svoju ocjenu o kandidatovom programu doktorskih studija.

 

3. Predupis na Program:

Važno: rumunski univerziteti-članice AUF-e koji primaju stipendiste u okviru  Programa „Eugen Ionescu“ primaju kandidature za stipendije za istraživački doktorski i postdoktorski rad u odredjenim disciplinama. Discipline i istraživačke teme precizirane su u aneksu 3 – Spisak rumunskih  institucija za prijem. Upoznajte se sa njim prije podnošenja kandidature. Kandidature koje se ne uklapaju u istraživačke teme neće biti razmatrane.

1.       Predupis na Program

Da bi dobili potvrdu o prijemu od nekog od rumunskih univerziteta na kojim kandidat želi da obavi istraživanje, on mora univerzitetu koji prima napisati  motivaciono pismo sa sljedećim dokumentima:

- Prijavu (Fiche signaletique): ime i prezime, univerzitet sa koje dolazi, univerzitet koji ga prima, predmet istraživanja, disciplinu, fakultet koji je predložio datu temu;

- Plan istraživanja (3-5 stranica, Arial 12, s običnim proredom);

- Kopiju diplom sa najvišim stečenim zvanjem i pregled ocjena;

- Najnoviji CV sa detaljnim pregledom univerzitetske karijere i spiskom publikacija;

- Istraživački plan koji definiše plan rada, sa detaljnim opisom istraživanja koje predvidja da ostvari u instituciji prijema.

NB: Sva dokumenta treba da budu prevedena na francuski jezik.

Ovaj dosije treba elektronski dostaviti (obavezno u PDF formatu) osobi zaduženoj za program stipendija „Eugen Ionescu“ u  dotičnoj instituciji (pogledati aneks 3 –spisak institucija za prijem). A ona će podnijeti kandidaturu odgovornim vlastima univerziteta i obavijestiti kandidata o ishodi njegove molbe. U slučaju pozitivnog mišljenja, kandidat će dobiti potvrdu o prihvatanju koju će moći da doda u svoj dosije za zahtjev za  stipendiju.

2.       Podnošenje molbe za stipendiju AUF-i

Kandidat treba da podnese kandidaturu sačinjenu prema zahjtevima navedenim u rubrici 9 ovog dokumenta.

4.Izbor kandidata

Biro za centralnu i istočnu Evropu, nakon što razmotre njihovu prihvatjivost, podnose kandidature procjeni i klasifikaciji Nacionalnoj komisiji za procjenu. Nakon toga, dosijea se podnose Nacionalnoj izbornoj komisiji. U skladu sa univerzitetskim uzusima, odluke Nacionalne komisije za procjenu i Nacionalne izborne komisije su neopozive.

Rezultati se daju do znanja kandidatima postavljanjemspiska o prijemu na Internet sajt AUF-e i Ministarstva vanjskih poslova Rumunije. Prihvaćeni kandidati su obaviješteni poštom, na inicijativu  Biroa za centralnu i istočnu Evropu AUF-e.

5.Kriterijumi za izbor kandidata

Glavni kriterijumi za proceduru izbora su:

- Naučni kvalitet dosijea (istraživački radovi, publikacije...),

- Naučni Ciljevi  istraživanja kandidata i njegov značaj za zemlju i instituciju porijekla,

- Značaj dosijea kandidata za razvoj univerziteta i zemlje porijekla,

- protok mobilnosti (prioritet imaju kandidati iz zemalja Juga),

- frankofonska dimenzija projekta

Zajednički projekti imaće prioritet.

Kandidature iz centralne i istočne Evrope imaće prednost.

Trajanje usavršavanja je od najmanje 3 do najviše 6 mjeseci;  a mora se realizovati u periodu od 01. februara do 31. jula 2013.g. Ovi mjeseci ne mogu biti izlomljeni, produžavani , ni prekidani. AUF vodi računa o prekidu usavršavanja i, u mjeri mogućeg, vodi računa o željama korisnika. Nikakvo produženje stipendije ne može biti odobreno zbog kašnjenja u dobijanju vize.

7. Priroda finansijske podrške AUF-e i obaveze stipendiste

Stipendije koje se dodjeljuju obuhvataju isključivo i najviše:

- Povratnu kartu koju izdaje AUF i stavlja na raspolaganje stipendisti, omogućavajući mu put (dolazak-odlazak) izmedju zemlje gdje je institucija porijekla i Rumunije. Karta se ne može mijenjati u pogledu datuma (AUF bira sredstvo transporta; prekomjerni prtljag se ne pokriva). Eventualne finansijske penale nastale zbog promjene karte biće u potpunosti  na teret stipendiste.

- Mjesečni iznos ustanovljen prema troškovima života  u Rumuniji (800 eura). Svi ostali troškovi (laboratorij, smještaj, ishrana, viza, boravišna dozvola, vakcine...) idu na teret stipendiste.

- Dodatak za smještaj (300 eura) isplaćuje se jednom, na početku usavršavanja. Pomaže stipendisti da se suoči sa troškovima smještaja.

- Osiguranje od bolesti, nesreće i repatrijacije obavezno je u Rumuniji. Njega ugovara AUF. Stipendista mora da dokaže da je primio vakcine i da ima traženu vizu za boravak u zemlji prijema i da u njoj boravi tokom cijelog trajanja stipendije.

OBAVEZE STIPENDISTE

- Stipendista se obavezuje da će poštovati ove propise, a njihovo nepoštovanje povući će za sobom ukidanje stipendije;

- Stipendista se obavezuje da će realizovati ukupno trajanje usavršavanja na rumunskom prijemnom univerzitetu; zvanično odobrenje o premještaju kraćeg trajanja van Rumunije može odobriti AUF , u izuzetnim slučajevima, na prethodni zahtjev stipendiste; AUF zadržava pravo da provjerava prisutnost stipendiste na prijemnom univerzitetu; nedozvoljena premještanja van Rumunije povlače za sobom poništavanje stipendije;

- Stipendista  se obavezuje da će, u najkraćem roku, informisati službu AUF o svakom preranom prestanku istraživanja;

- Po isteku stipendije, od stipendiste se očekuje da AUF-I podnese izvještaj (ocjenu boravka I naučni I pedagoški značaj), u roku od 2 mjeseca (1 primjerak prijemnom univerzitetu, jedan primjerak univerzitetu s kojeg dolazi I jedan primjerak za AUF); u okviru svojih aktivnosti, AUF zadržava pravo da objavi sve ili dio izvještaja. AUF takodje zadržava pravo da spisak sa izabranim stipendistima podijeli različitim institucijam-partnerima različitih zemalja.

- Stipendista se obavezuje da će poštovati zakone I propise na snazi u zemlji koja ga prima, posebno odredbi koje se odnose na njega/nju u oblasti ulaska I boravka na teritoriji te zemlje;

- Stipendista se obavezuje da će poštovati propise koji su na snazi u instituciji koja ga prima.

KALENDAR

- 15. septembar 2012.g. – objavljivanje poziva za kandidate

- 15. novembar 2012.g. – zatvaranje poziva za kandidate

- Druga polovina novembra 2012.g. – sastanak Nacionalne komisije za procjenu

- 28. Novembar 2012.g.- sastanak Nacionalne izborne komisije

- Kraj novembra 2012.g. – objavljivanje rezultata

- Početak decembra 2012.g. – obavještavanje kandidata

- 01. Februara-31. Jula 2013.g. –period realizacije boravka (3-6 mjeseci)

Kandidati će biti obaviješteni  o rezultatima izbora na inicijativu Biroa za centralnu I istočnu Evropu AUF-e.

9. sastavljanje dosijea za kandidaturu

                                   DOKUMENTA KOJA TREBA DOSTAVITI:

Pažnja:  Dosije kandidature treba da bude kompletiran ONLINE. Kandidat može kompletirati  samo jedan dosije za kandidaturu.

1.       Kandidatura ONLINE:

Da bi bila kompletna I valjana, kandidatura mora da sadrži sljedeće papire (dodati uz formular, kao attachment):

- Formular Zahjtev za stipendiju za doktorsko istraživanje, pravilno popunjen (formular je online), a može  se preuzeti na adresi https://formulaires.auf.org

- Detaljan opis teze (najmanje 5 stranica, Times new Roman 12, razmak 1.5);

- Istraživački protokol koji utvrdjuje plan rada koji pokriva istraživački period, od upisa do predvidjenog datuma odbrane teze, sa detaljnim programom istraživanja koje se predvidja u instituciji koja prima, odobrenog I potpisanog od dva odgovorna naučnika (u zemlji porijekla I iz zemlje prijema);

- Aktuelni Curriculum Vitae sa detaljima o univerzitetskoj karijeri I sa detaljnim spiskom publikacija, saopštenja I istraživačkih izvještaja

- Motivaciono pismo (značaj doktorskog istraživanja, značaj za njegovu instituciju porijekla, itd.)

- Kopiju posljednje  stečene diplome I pregled ocjena; ova dva dokumenta treba da budu prevedena, ukoliko nisu izdata na francuskom jeziku, uz sudski prevod

- Kopiju dokaza o upisu, ili indeksa za akademsku 2011/12.g. sa institucije porijekla, ili dokaz o prijavljenoj tezi/ili zahtjev za upis za akademsku 2012/13.g. (ukoliko je 2012/13. prva godina  teze);

- Potvrda o saglasnosti odgovornog naučnika u instituciji porijekla (dekan, prodekan, direktor škole , itd.) koja opravdava i argumentuje kandidaturu na naučnom planu, a na osnovu rubrike 5 „Kriterijumi za izbor kandidatura“;

- Potvrda direktora teze koja opravdava i argumentuje kandidaturu na naučnom planu, a na osnovu kriterijuma iz rubrike 5 „Kriterijumi za izbor kandidatura“

- Potvrda o saglasnosti glavnog naučnika u instituciji koja prima, kojom se pravda I argumentuje kandidatura na naučnom planu, a na osnovu kriterijuma iz rubrike 5 “Kriterijumi za izbor kandidatura”, detaljno navodeći aktivnosti koje će slijediti tokom perioda usavršavanja;

- Potvrda o prihvatanju od direktora Škole za doktorske studije, ili dekana fakulteta rumunske institucije koja prima, kojom se Pravda I argumentuje kandidatura na naučnom planu I na osnovu kriterijuma navedenim u rubrici  5 “Kriterijumi za izbor kandidatura”, dokazujući njegovu sposobnost da da organizuje željeno istraživanje I pruži logistiku (pogledati rubriku 2 ovog dokumenta);

Jedno pismo prihvata dovoljno je, pod uslovom da ga je potpisao glavni naučnik I direktor Škole za doktorske studije, ili dekan fakulteta, I treba da nosi pečat institucije.

2. SLANJE DOSIJEA KANDIDATURE U ORIGINALU BIROU ZA CENTRALNU I ISTOČNU EVROPU AUF-e – faza koja je obavezna I za kandidate koje je izabrao I obavijestio BECO

Izabrani stipendisti treba da originale svih traženih dokumenata pošalju na adresu (izuzev formulara za traženje stipendije) Biroa za centralnu I istočnu Evropu AUF-e (pogledati aneks 2 “ Dokument o podnošenju”).

PAŽNJA:

Neće biti prihvaćen ni jedan dokument nakon procjene sadašnjeg dosijea, čak I ako je poziv za kandidature još otvoren. Sva dokumenta koja čine dosije treba da budu na francuskom jeziku. Ukoliko neki od njih nedostaje, to će povlačiti odbijanje dosijea. Kandidat može podnijeti samo jedan dosije za kandidaturu.