Manja slova Veća slova RSS

>

MINISTARSTVO PROSVJETE UPUĆUJE JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/CU RADNE GRUPE ZA IZRADU ZAKONA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU LICA SA STEČENIM STRUČNIM OBRAZOVANJEM

Datum objave: 21.03.2014 11:23 | Autor: Ivona Međedović

Ispis Štampaj stranicu


 

Na osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija (»Službeni list CG«, broj 7/12)

 

 

MINISTARSTVO PROSVJETE

 

UPUĆUJE

 

JAVNI POZIV

 

NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA

 

ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE ZA ČLANA/CU

RADNE GRUPE

ZA IZRADU  ZAKONA O STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU LICA SA STEČENIM STRUČNIM OBRAZOVANJEM

 

            Na osnovu osnovu člana 8 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo prosvjete poziva nevladine organizacije koje imaju utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti stručnog osposobljavanja lica da predlože kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim stručnim obrazovanjem.

            Za člana/icu Radne grupe jedna nevladina organizacija može da predloži samo jednog kandidata/kinju.

            Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe ako ispunjava sljedeće uslove:

- upisana je u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja Javnog poziva;

- u aktu o osnivanju ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblastima koje su u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- u prethodnoj godini je realizovala najmanje jedan projekat ili aktivnost u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- predala je poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);

- više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce ili namještenici/ce.

 

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/icu Radne grupe može biti lice koje:

- je crnogorski državljanin/ka, sa prebivalištem u Crnoj Gori;

- posjeduje iskustvo u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca.

 

Nevladina oranizacija je dužna da uz prijelog kandidata/kinje dostavi:

- kopiju rješenje o upisu u registar nevladinih organizacija;

- kopije akta o osnivanju i statuta;

- pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- kopiju potvrde o podnešenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;

- izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ice organa političkih partija, javni fukcioneri/ke, rukovodeća licaili državni službenici/ce ili namještenici/ce.;

- fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata/kinju za člana/icu Radne grupe;

- biografiju kandidata/kinje, sa podacima o iskustvu u vezi sa zadatkom Radne grupe;

- izjavu kandidata/kinje da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca ili namještenik/ca;

- izjavu kandidata/kinje da prihvata kandidaturu za člana/icu Radne grupe.

 

Više nevladinih organizacija može, putem javne prijave, da predloži istog kandidata/kinju. Svaka organizacija koja predlaže kandidata/kinju, mora dostaviti dokumentaciju traženu ovim Javnim pozivom.

 

            Predlaganje kandidata/kinje za člana/icu radne grupe vrši se dostavljanjem prijedloga i potrebne dokumentacije na Arhivu Ministarstva prosvjete, Ulica Vaka Đurovića b.b, Podgorica, sa napomenom:

 

 »predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim stručnim obrazovanjem, kao i na e-mail adresu: mps@gov.me.

 

            Rok za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe je 8 (osam) dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

 

            Prijedlog za člana/icu Radne grupe biće razmatran samo ako je dostavljen blagovremeno i uz svu potrebnu dokumentaciju.

 

 

Broj: 01-1481

Podgorica, 21. mart 2014. godine

 

 

 

                      S E K R E T A R

            

                                         Srđan RAIČEVIĆ