Manja slova Veća slova RSS

>

MEDITERANSKA KANCELARIJA ZA MLADE Pilot program “Mobilnost studenata i mladih profesionalaca” Treće konferencije eksperata, Limasol, 18. i 19. oktobar 2010. god.

MEDITERANSKA KANCELARIJA ZA MLADE  Pilot program “Mobilnost studenata i mladih profesionalaca”  Treće konferencije eksperata, Limasol, 18. i 19. oktobar 2010. god.
Datum objave: 27.10.2010 11:39 | Autor: Ivona Međedović

Ispis Štampaj stranicu


Treća ekspertska konferencija „Mediteranska kancelarija za mlade“, posvećena Pilot programu „Mobilnost studenata i mladih profesionalaca“, održana je u Limasolu, Kipar, 18. i 19. oktobra 2010. godine, u organizaciji Ministarstva unutrašnjih poslova Kipra i Ministarstva za imigracije, integracije, nacionalni identitet i razvoj solidarnosti Republike Francuske. Na Konferenciji su učestvovali  predstavnici Crne Gore u sastavu: prof. dr Milica Pejanović Đurišić, profesorica na Univerzitetu Crne Gore (dosadašnji ambasador CG u Republici Francuskoj, jedan od inicijatora osnivanja Mediteranske kancelarije za mlade), Nada Kovač, savjetnica u Ministarstvu prosvjete i nauke i Anita Bilafer, savjetnica u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Ekspertsku konferenciju otvorio je gospodin Neoklis Silikiotis, ministar unutrašnjih poslova Kipra i gospodin Erik Beson, ministar za imigracije, integracije, nacionalni identitet i razvoj solidarnosti Republike Francuske.

Na početku prvog dana Konferencije prezentovani su zaključci sa Druge eksperatske konferencije, koja je održana u Budvi 28. i 29. juna ove g.odine, u organizaciji Ministarstva rada i socijalnog  staranja Crne Gore i  Ministarstva za imigracije, integracije, nacionalni identitet i razvoj solidarnosti Republike Francuske. Naznačeno je da su  Drugoj ekspertskoj konferenciji prisustvovali predstavnici 16 zemalja članica Programa i predstavnik Evropske komisije, na kojoj je postignuta saglasnost u pogledu bitnih elemenata pilot programa “Mobilnost studenata i mladih profesionalaca”.  Elementi oko kojih  je postignuta saglasnost su:

- definisano je 13 univerzitetskih oblasti studija, koje su prepoznate kao oblasti od mediteranskog interesa i koje korespondiraju sa potrebama tržišta rada;

- u okviru tih 13 oblasti studija prednost treba da se da oblastima koje je Unija za Mediteran identifikovala kao prioritetne;

- u Program mogu biti uključeni samo studijski programi master i PhD nivoa, koje zajednički implementira nekoliko ustanova visokog obrazovanja iz najmanje dvije zemlje članice Programa;

- konkurs za prijavljivanje ustanova visokog obrazovanja koje žele da se uključe u Program treba da bude objavljen u jesen 2010. godine sa ciljem da program mobilnosti počne sa realizacijom u školskoj 2011/2012. godini;

- konkursi će se objavljivati svake godine;

- svaka zemlja članica Programa treba da imenuje Nacionalnog operatora (ustanovu i kontakt osobu);

- Formiraće se Koledž eksperata. Koledž eksperata evaluira i rangira prijavljene ustanove visokog obrazovanja, odnosno studijske programe koji konkurišu za dobijanje MOY label;

- Nakon što su izabrane ustanove visokog obrazovanja, odnosno studijski programi koji mogu biti uključeni u Program (koji su dobili etiketu ekselentnosti), objavljuje se konkurs za prijavu studenata za dobijanje stipendija;

- Ustanove visokog obrazovanja objavljuju listu prijavljenih kandidata nakon procesa pre-selekcije, a na osnovu utvrđenih kriterijuma. Koledž eksperata konačno evaluira i rangira prijavljene kandidate;

- Generalni sekretarijat MOY odlučuje o dodjeli stipendija;

- Stipendija pokriva troškove smještaja i života, kao i zdravstveno osiguranje.

- Centralna kancelarija “Mediteranska Kancelarija za mlade” ustanoviće se kao privatna asocijacija u jednoj od članica Programa. Imaće Bord direktora, Generalni sekretarijat i Savjetodavni komitet. Nacionalni operatori i ustanove visokog obrazovanja potpisuju Memorandum o razumijevanju sa Kancelarijom.

 

Nakon prezentovanih  zaključaka sa Druge konferencije eksperata, prezentovan je i usvojen Program rada Treće konferencije eksperata, poslije čega su se svi učesnici Konferencije detaljno upoznali sa prvim objavljenim konkursom (Pozivom za projekte), koji se odnosi na dodjeljivanje MOY labela ustanovama visokog obrazovanja, odnosno studijskim programima. Svi potrebni dokumenti su već objavljeni  na web sajtu Programa: www.officemediterraneanofficeforyouth.org. Postavljeni su sljedeći dokumenti: Prijavni paket za studijske programe master nivoa, Prijavni paket za studijske programe PhD nivoa, Letter of Committment i Uputstvo za ustanove visokog obrazovanje koje se prijavljuju za učešće u Programu, kao  i za studente koji žele da se prijave za stipendiju. Predstavljena je agenda osnovnih aktivnosti koje treba da se sprovedu i u vezi sa tim istaknuto je sljedeće: 

- Dvanaest zemalja je već identifikovalo i potvrdilo svoje nacionalne operatore;

- Nacionalni operatori su dužni da sprovedu kampanju promocije Programa među ustanovama visokog obrazovanja do  30. novembra;

- Krajnji rok za prijavljivanje ustanova visokog obrazovanja, koje žele da se uključe u Program je 12. decembar;

- Nacionalni operatori vrednuju formalnu ispravnost prijava, nakon čega Generalni sekretarijat vrši klasifikaciju prijava po oblastima studija i po zemljama;

- Nacionalni operatori su dužni da nominuju eksperte za evaluaciju studijskih programa za utvrđene oblasti (tehničke nauke, društvene nauke i medicina);

- Nakon što su prijave sortirane i klasifikovane od strane Generalnog sekretarijata, eksperti ih ocjenjuju, u periodu od 14. do 28. januara;

- Konsultativni sastanak Koledža eksperata održaće se 31. januara i 1. februara 2011. godine;

- Lista pozitivno ocijenjenih i prihvaćenih studijskih programa će se objaviti u februara 2011. godine; 

- Nakon objave studijskih programa koji su uključeni u Program, otvara se konkurs za prijavu studenata za stipendiju (mart i april 2011. godine);

- Ustanove visokog obrazovanja nominuju studente za stipendiju (maj i jun 2011. godine);

- Eksperti evaluiraju prijave, nakon čega Generalni sekretarijat formira listu dobitnika stipendije (jun i jul 2011. godine).

 

Na popodnevnoj sesiji prvog dana Konferencije razmatrana su pitanja i mjere koje će svaka država sprovesti kako bi olakšala procedure dobijanja viza i boravišnih dozvola za studentte, dobitnike stipendije. Predstavnici svih zemalja članica Programa su predstavile postojeće procedure koje se odnose na ova pitanja, nakon čega je pokrenuta diskusija u cilju traženja najadekvatnijih rješenja za pojednostavljenje procedura i uklanjanje mogućih prepreka. Dogovoreno je da u nastavku komunikacije joŠ jednom budu precizirane sve neophodne pojedinačne procedure, kako bi se na vrijeme preduzele potrebne radnje u smislu njihovog maksimalnog pojednostavljenja. U tom smislu je dogovorena i revizija predloženog programa aktivnosti Kancelarije, kako bi se izbjegao problem kratkih rokova, posebno kad je izbor  studenata korisnika stipendija u pitanju.

U prijepodnevnoj sesiji drugog dana Konferencije prezentovan je status, arhitektura, budžet i finansiranje Programa.

Na početku sesije je istaknuto da je osim studentske mobilnosti u cilju učenja i istraživanja kroz redovne semestarske aktivnosti, radu na master tezi i doktorskoj disertaciji, kao jedan od osnovnih ciljeva Programa prepoznato   unapređivanje i promovisanje vještina kroz obavljanje stručne prakse. Stipendistima se, dakle, pruža mogućnost da obavljaju stručnu praksu i imaju pristup bazi podataka o dostupnim radnim mjestima. Kako bi se olakšao pristup tržištu rada, kreiraće se partnerstvo između Mediteranske kancelarije za mlade, mediteranskih mreža kompanija, donosilaca odluka i svršenih studenata. Generalni sekretarijat je odgovoran za ostvarivanje kontakta između stipendiste i mentora pri obavljanju stručne prakse (career mentoring), koji je izabran na osnovu ekspertize iz oblasti studija stipendiste.

Kontaktiraće se sa 11 mediteranskih mreža kompanija koje bi mogle formirati partnerstvo sa Mediteranskom kancelarijom za mlade. Mediteranske mreže kompanija su: ANIMA Investment Network, Association of Chambers of Commerce and Industry in the Mediterranean, The Enterpreneurship Mediterranean Competitiveness Council, Association of Organizations of Mediterranean Businesswomen, International Center for Advanced Mediterranean Agronomic Studies, Mediterranean Water Insitute, Mediterranean Energy Observatory, Young Mediterranean leaders, European Permanent University Forum, Mediteranean Network of Engineering Schools i Union of the Mediterranean universities. Posebno je insistirano na uspostavljanju  odgovarajuce pozicije Kancelarije u odnosu na aktivnosti i misiju Unije za Mediteran. Istaknuta je i namjera da se Mediteranska kancelarija za mlade i Program posebno predstave od strane predsjednika Republike Francuske N.Sarkozy-ja na narednom Samitu Unije za Mediteran, planiranom za kraj novrmbra 2010.

Prezentovan je Nacrt statuta Mediteranske kancelarije za mlade, koja će biti formirana kao neprofitna organizacija u skladu sa zakonom Republike Francuske. Takav status je predložen za eksperimentalni trogodišnji period funkcionisanja Projekta i Kancelarije, nakon čega bi se razmotrila mogućnost potpisivanja medjunarodnog sporazuma država učesnica u Programu. U nastavku rada  je predstavljen prijedlog modela finansiranja i pokrenuta diskusija na ovu temu. Za finansiranje se predviđaju sljedeci izvori: budžetska participacija svake zemlje članice i donacije iz javnog i privatnog sektora. Početna procjena je da ce za prvu godinu funkcionisanja Kancelarije i programa biti potrebno oko 5 miliona eura. Do sada je u pripremnoj fazi Republika Francuska obezbijedila 500.000 eura, dok su Maroko, Crna Gora i Kipar takodje kontribuirale u svojstvu koorganizatora održanih ekspertskih konferencija. Prema predstavljenom planu, države članice se obavezuju da izdvoje odgovarajuća sredstva za Program, kao i da mobilišu i animiraju sponzore u cilju kontribucije Programu.  Predložen je sljedeći model finansiranja: iz totalnog budžeta za Program izdvaja se 50% za svoje studente korisnike stipendije, 30 % za tzv. Fond solidarnosti i 20% za poslovanje Mediteranske kancelarije za mlade. Osnova mjesečne stipendije za studente master studija je 1.000 eura, a za studente doktorskih studija 1.500 eura, što se množi sa korektivnim koefecijentom. Korektivni koeficijent je različit za svaku zemlju i ukazuje na realne troškove života u toj zemlji. Korektivni koeficijent za Crnu Goru je 68,9. Nakon iznesenih primjedbi i sugestija učesnika u očekivanih teškoća u pogledu vezi sa obezbijedjivanjem neophodnih finansijskih sredstava za Program, dogovoreno je da se u najkraćem mogućem vremenu u direktnoj komunikaciji pripremi korigovani prijedlog budžeta za prve tri godine funkcionisanja Kancelarije i Programa.

U završnom dijelu Konferencije diskutovano je o partnerstvu Mediteranske kancelarije za mlade i privatnog sektora, web-adresi i logu Programa, kao i pripremnim aktivnostima za  ministarsku konferenciju na kojoj ce se finalizirati aktivnosti osnivanja Kancelarije i  koja će se održati u Parizu, u januaru naredne godine.