Konkursi

29.11.2010.

U okviru Programa za cjeloživotno učenje otvoren poziv za projekte u 2011. godini u pojedinim akcijama Programa omogućeno je i učešće trećih zemalja, u koje spada i Crna Gora

Obavještavamo vas da je u okviru Programa za cjeloživotno učenje otvoren poziv za projekte u 2011. godini, i u pojedinim akcijama Programa omogućeno je i učešće trećih zemalja, u koje spada i Crna Gora. Rokovi za podnošenje prijedloga projekata zavise od vrste podprograma u okviru kojih se konkuriše · rok za Komenijus, Erazmus, Grundtvig i Leonardo (Komenijus: multilateralni projekti i multilateralne mreže; Erasmus: multilateralni projekti, akademske mreže; Leonardo da Vinči: multilateralni projekti - razvoj inovacija, tematske mreže; Grundvig: multilateralni projekti, tematske mreže)je 28. februar 2011. godine. · rok za transverzalni potprogram je 31. mart 2011. godine.

21.09.2010.

16. Međunarodno takmičenje dječijih umjetničkih radova

Od 1995 magazin »Svijet umjetnosti" podstiče mlade ljude da stvaraju i učestvuju na međunarodnim takmičenjima, gdje mogu uporediti svoje radove sa radovima djece istog uzrasta iz drugih zemalja i kontinenata. Više od 125.000 mladih umjetnika iz 85 zemalja svijeta, sa svih kontinenata učestvovali su na našim takmičenjima. Kao rezultat toga imamo i najveću kolekciju radova mladih u svijetu na različite teme i u raznim tehnikama. Umjetnička kreativnost uvijek donosi nove izazove, pa i ovaj put. Тема Etnološka nošnja i folklorne igre mog naroda

15.09.2010.

K O N K U R S za sufinansiranje INVESTICIJA U NAUČNU INFRASTRUKTURU PO OSNOVU IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE OBJEKATA U FUNKCIJI NAUČNIH ISTRAŽIVANJA, IZVRŠENIH U 2008, 2009 I 2010. GODINI

Ministarstvo će sufinansirati investicije u naučnu infrastrukturu po osnovu izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije objekata u funkciji naučnih istraživanja, završenih u 2008, 2009 i 2010. godini, naučnoistraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja do 70 % troškova obavljenih radova, koji su izvršeni u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, i koji nijesu finansirani iz sredstava donacija ili Direkcije za javne radove.

09.09.2010.

KONKURS ARMALOVOG FONDA ZA ZDRAVU VODU ZA PIĆE U ŠKOLAMA 2010/2011. GODINE

Mariborska livarna Maribor, kao jedno od većih slovenačkih industrijskih preduzeća, u saradnji sa Armalovim fondom za zdravu vodu za piće u školama od 2004. godine organizuje konkurs za osnovne škole sa područja Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i prvi put ove godine za škole iz Crne Gore.

15.07.2010.

NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU

Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07) i na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU OPŠTI USLOVI Na Konkurs za upis u I razred prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina. Izuzetno, u srednju stručnu školu mogu da se upišu i lica do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća škole.

30.06.2010.

K O N K U R S ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (»Službeni list RCG« br. 60/03), člana 131 i 132 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG« br. 64/02, 31/05 i 49/07), člana 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG« br.12/07) i člana 3 i 4 Pavilnika o kriterijumima i načinu prijema učenika u domove učenika i ostvarivanje prava na participaciju prevoza (»Službeni list RCG« br. 56/03), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje K O N K U R S ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU Pravo učešća na konkursu imaju studenti, državljani Crne Gore koji se finansiraju iz Budžeta za određeni studijski program i apsolventi u toku trajanja apsolventskog roka, koji se školuju van mjesta stanovanja, kao i učenici koji pohađaju neku od srednjih škola u Crnoj Gori.

30.06.2010.

K O N K U R S ZA DODJELU KREDITA STUDENTIMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA STUDIJSKU 2010/2011. GODINU

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (»Službeni list RCG« br. 60/03) i člana 18 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG« br. 12/07), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje K O N K U R S ZA DODJELU KREDITA STUDENTIMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA STUDIJSKU 2010/2011. GODINU Ministarstvo prosvjete i nauke će u skladu sa ovim konkursom dodijeliti 4.000 studentskih kredita od čega: • 2.500 ranijim korisnicima, • l.500 studentima koji prvi put konkurišu za kredit.

30.06.2010.

K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (»Službeni list RCG« br. 60/03), člana 133 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG« br. 64/02, 31/05 i 49/07), člana 3 Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima (»Službeni list RCG« br. 41/04) i člana 33 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG« br. 12/07), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje K O N K U R S ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA I STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU Pravo na stipendiju imaju učenici, odnosno studenti, druge i narednih godina školovanja, državljani Crne Gore koji se finansiraju iz Budžeta.

04.06.2010.

14. konkurs dječjeg crteža „To je moj Meksiko“

Ove godine održava se 14. konkurs dječjeg crteža „To je moj Meksiko“, na kome mogu da učestvuju djeca iz cijelog svijeta koja imaju između 7 i 11 godina. Tema Konkursa je „Sve što Meksiko nudi svijetu“. Prvi put se uvodi nova kategorija za djecu i omladinu sa posebnim potrebama od 7 do 18 godina, sa temom „Šta bi volio/voljela da pokloniš nekom djetetu sa posebnim potrebama koje živi u Meksiku“. Ova kategorija Konkursa je organizovana u saradnji sa Fondacijom Teleton.

02.06.2010.

Konkurs za dodjelu 3 stipendije godišnje za magistarske(Master II u Francuskoj) i više studije u Republici Francuskoj 2010-2013

Ministarstvo za imigraciju, integracije, nacionalni identitet i razvoj zadruge Republike Francuske, u saradnji sa Francuskom ambasadom u Crnoj Gori, Ministarstvom prosvjete i nauke Crne Gore i Ministarstvom inostranih poslova Crne Gore, nudi godišnje stipendije za master 2, doktorske i postdoktorske studije kandidatima iz Crne Gore koji žele da nastave svoje obrazovanje u Francuskoj (prednost imaju kandidati koji posjeduju visok nivo znanja francuskog jezika i kandidati koji konkurišu za master II stipendiju). Studentima je omogućeno da po završetku studija obave i stručnu praksu u Francuskoj u periodu od godinu dana, u skladu sa mogućnostima koje nudi bilateralni sporazum (potpisan 1. decembra 2009. godine) između Vlade Republike Francuske i Vlade Crne Gore o mobilnosti mladih. Stipendije su obezbijeđene za 3 studenta godišnje, i to za školsku 2010/2011; 2011/2012 i 2012/2013. godinu.