Konkursi

03.12.2010.

Ministarstvo prosvjete i nauke oglašava JAVNI POZIV BROJ 01-5175/2

Na osnovu Uputstva o kriterijumima i postupku izbora predstavnika nevladinih organizacija u radna i druga tijela Ministarstva prosvjete i nauke, broj 01-3297 od 29. jula 2010. godine, Ministarstvo prosvjete i nauke oglašava JAVNI POZIV BROJ 01-5175/2 za imenovanje jednog predstavnika roditelja i jednog predstavnika NVO u Radnu grupu za praćenje realizacie Akcionog plana za sprovođenje Strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala 2010-2012. godine.

02.12.2010.

UNESCO konkurs za Mlade profesionalce za 2011. godinu

UNESCO je objavio konkurs za program Mladi profesionalci za 2011. godinu Ciljevi programa su :  poboljšanje geografske zastupljenosti zaposlenih u Sekretarijatu organizacije;  doprinos podmlađivanju kadra, kao i povećanje zastupljenosti žena;  osiguranje kontinuiteta i efikasnosti rada administrativnih službi Sekretarijata.

01.12.2010.

Prvo međunarodno takmičenje mladih muzičara „Kaunas Sonorum - 2011“

Prvo međunarodno takmičenje mladih muzičara „Kaunas Sonorum - 2011“ organizuje opština grada Kaunas, prva muzička škola Kaunasa, Muzička škola Aleksandras Kacanauskas, muzička škola Mikas Patrauskas i katolička srednja škola „Vyturys“. Pravila takmičenja, prijavu i uslove boravka možete preuzeti ovdje...

29.11.2010.

U okviru Programa za cjeloživotno učenje otvoren poziv za projekte u 2011. godini u pojedinim akcijama Programa omogućeno je i učešće trećih zemalja, u koje spada i Crna Gora

Obavještavamo vas da je u okviru Programa za cjeloživotno učenje otvoren poziv za projekte u 2011. godini, i u pojedinim akcijama Programa omogućeno je i učešće trećih zemalja, u koje spada i Crna Gora. Rokovi za podnošenje prijedloga projekata zavise od vrste podprograma u okviru kojih se konkuriše · rok za Komenijus, Erazmus, Grundtvig i Leonardo (Komenijus: multilateralni projekti i multilateralne mreže; Erasmus: multilateralni projekti, akademske mreže; Leonardo da Vinči: multilateralni projekti - razvoj inovacija, tematske mreže; Grundvig: multilateralni projekti, tematske mreže)je 28. februar 2011. godine. · rok za transverzalni potprogram je 31. mart 2011. godine.

21.09.2010.

16. Međunarodno takmičenje dječijih umjetničkih radova

Od 1995 magazin »Svijet umjetnosti" podstiče mlade ljude da stvaraju i učestvuju na međunarodnim takmičenjima, gdje mogu uporediti svoje radove sa radovima djece istog uzrasta iz drugih zemalja i kontinenata. Više od 125.000 mladih umjetnika iz 85 zemalja svijeta, sa svih kontinenata učestvovali su na našim takmičenjima. Kao rezultat toga imamo i najveću kolekciju radova mladih u svijetu na različite teme i u raznim tehnikama. Umjetnička kreativnost uvijek donosi nove izazove, pa i ovaj put. Тема Etnološka nošnja i folklorne igre mog naroda

15.09.2010.

K O N K U R S za sufinansiranje INVESTICIJA U NAUČNU INFRASTRUKTURU PO OSNOVU IZGRADNJE, REKONSTRUKCIJE I ADAPTACIJE OBJEKATA U FUNKCIJI NAUČNIH ISTRAŽIVANJA, IZVRŠENIH U 2008, 2009 I 2010. GODINI

Ministarstvo će sufinansirati investicije u naučnu infrastrukturu po osnovu izgradnje, rekonstrukcije i adaptacije objekata u funkciji naučnih istraživanja, završenih u 2008, 2009 i 2010. godini, naučnoistraživačkim ustanovama i ustanovama visokog obrazovanja do 70 % troškova obavljenih radova, koji su izvršeni u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata, i koji nijesu finansirani iz sredstava donacija ili Direkcije za javne radove.

09.09.2010.

KONKURS ARMALOVOG FONDA ZA ZDRAVU VODU ZA PIĆE U ŠKOLAMA 2010/2011. GODINE

Mariborska livarna Maribor, kao jedno od većih slovenačkih industrijskih preduzeća, u saradnji sa Armalovim fondom za zdravu vodu za piće u školama od 2004. godine organizuje konkurs za osnovne škole sa područja Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije i prvi put ove godine za škole iz Crne Gore.

15.07.2010.

NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU

Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07) i na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji ("Službeni list RCG", br. 64/02 i 49/07), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje NAKNADNI KONKURS ZA UPIS UČENIKA U I RAZRED SREDNJIH ŠKOLA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU OPŠTI USLOVI Na Konkurs za upis u I razred prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina. Izuzetno, u srednju stručnu školu mogu da se upišu i lica do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća škole.

30.06.2010.

K O N K U R S ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (»Službeni list RCG« br. 60/03), člana 131 i 132 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (»Službeni list RCG« br. 64/02, 31/05 i 49/07), člana 3 i 4 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG« br.12/07) i člana 3 i 4 Pavilnika o kriterijumima i načinu prijema učenika u domove učenika i ostvarivanje prava na participaciju prevoza (»Službeni list RCG« br. 56/03), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje K O N K U R S ZA PRIJEM UČENIKA I STUDENATA U DOMOVE UČENIKA I STUDENATA U CRNOJ GORI ZA ŠKOLSKU 2010/2011. GODINU Pravo učešća na konkursu imaju studenti, državljani Crne Gore koji se finansiraju iz Budžeta za određeni studijski program i apsolventi u toku trajanja apsolventskog roka, koji se školuju van mjesta stanovanja, kao i učenici koji pohađaju neku od srednjih škola u Crnoj Gori.

30.06.2010.

K O N K U R S ZA DODJELU KREDITA STUDENTIMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA STUDIJSKU 2010/2011. GODINU

Na osnovu člana 103 Zakona o visokom obrazovanju (»Službeni list RCG« br. 60/03) i člana 18 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list RCG« br. 12/07), Ministarstvo prosvjete i nauke raspisuje K O N K U R S ZA DODJELU KREDITA STUDENTIMA KOJI SE FINANSIRAJU IZ BUDŽETA ZA STUDIJSKU 2010/2011. GODINU Ministarstvo prosvjete i nauke će u skladu sa ovim konkursom dodijeliti 4.000 studentskih kredita od čega: • 2.500 ranijim korisnicima, • l.500 studentima koji prvi put konkurišu za kredit.