Konkursi

24.01.2012.

Public Announcement for two local education experts for the EU IPA 2010 project “Inclusive Education Services” in cooperation with the Ministry of Education and Sports, Montenegro

Position1: Local Education Expert for Special Education Needs and the Integration of RAE Children Position2: Local Education Expert for Special Education Needs and the Examination Process

20.01.2012.

Konkurs za radna mjesta na projektu ‘Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost’

Ministarstvo nauke i Ministarstvo prosvjete i sporta raspisuju konkurse za 5 radnih mjesta na projektu ‘Visoko obrazovanje i istraživanje za inovacije i konkurentnost’, koji će se finansirati iz kredita Svjetske banke u periodu 2012-2017. godine. Tekst konkursa i opise poslova za pozicije dva projektna menadžera, dva projektna saradnika i jednog službenika za grantove možete naći u prilogu.

20.01.2012.

Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Programa participacije za 2012-2013. godinu

Uslovi prijave: 1. Nosilac projekta: pravna lica koja mogu osigurati kvalitetnu implementaciju projekta. 2. Okvir projekta: usklađenost s dokumentom 36 C/5 Program i budžet UNESCO za period 2012-2013 (http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001919/191978e.pdf). Pojedinačne projekte je potrebno uskladiti sa usvojenim prioritetima za pet glavnih programskih oblasti za period 2012-2013., koji su sadržani u dokumentu 36 C/5.

16.12.2011.

Konačna rang lista kandidata kojima je odobren studentski kredit i spisak kandidata kojima nakon razmatranja prigovora nije odobren studentski kredit

U skladu sa članom 20a Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list CG«, br. 12/2007,16/2007, 25/11 i 54/2011) Ministarstvo prosvjete i sporta objavljuje konačnu rang listu kandidata kojima je odobren studentski kredit i spisak kandidata kojima nakon razmatranja prigovora nije odobren studentski kredit.

13.12.2011.

Realizacija Konkursa za prijem učenika i studenata u domove učenika i studenata u Crnoj Gori za školsku 2011/2012. godinu

Na osnovu Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list CG«, br. 12/2007, 16/2007, 25/11 i 54/2011) izvršena je raspodjela mjesta u domovima. Raspodjela mjesta je obavljena na sljedeći način:

13.12.2011.

REALIZACIJA KONKURSA ZA DODJELU STIPENDIJA TALENTOVANIM UČENICIMA I NAJBOLJIM STUDENTIMA ZA ŠKOLSKU 2011/2012. GODINU

Na osnovu člana 38 Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list CG«, br. 12/07, 16/07, 25/11 i 54/11) i člana 7 Pravilnika o uslovima i kriterijumima za dodjelu stipendija talentovanim učenicima (»Službeni list RCG«, broj 41/04), Komisija je donijela Odluku o dodjeli stipendija talentovanim učenicima i najboljim studentima za školsku 2011/2012 godinu, broj 05-2-649/2 od 5. decembra 2011. godine.

12.12.2011.

„Rainbow 2012” Najava Međunarodnog konkursa likovnih i primenjenih umjetnosti za djecu

Dječija umjetnička galerija u Zánka centru za djecu i omladinu 18. put objavljuje likovno takmičenje za djecu iz cijelog svijeta.

12.12.2011.

Udruženje „Djeca - stubovi svijeta“ iz Sarajeva organizuje Drugi međunarodni kongres „Djeca - stubovi svijeta“

Udruženje „Djeca - stubovi svijeta“ iz Sarajeva organizuje Drugi međunarodni kongres „Djeca - stubovi svijeta“ u periodu od 16. 1. – 20. 1. 2012. godine u Bursi, Turska.

29.11.2011.

REALIZACIJA KONKURSA ZA DODJELU STUDENTSKIH KREDITA ZA STUDIJSKU 2011/2012. GODINU

U skladu sa članom 20a Pravilnika o kriterijumima, načinu, uslovima i visini naknade za ostvarivanje prava na smještaj i ishranu u domu, studentski kredit, stipendiju i participaciju prevoza (»Službeni list CG«, br. 12/2007,16/2007, 25/11 i 54/2011) Ministarstvo prosvjete i sporta objavljuje Prijedlog rang liste kandidata kojima je odobren studentski kredit.

25.11.2011.

Institut za kulturnu diplomatiju (ICD)

Institut za kulturnu diplomatiju (ICD) u saradnji sa Međunarodnim univerzitetom u Dubrovniku organizuje BA i MA programe u međunarodnim odnosima i kulturnoj diplomatiji.